ابزار آزما

فیلـتر

نمایش یک نتیجه

صافی

معرفی شرکت
شــرکت دانــش بنیــان تجهیــزات ابــزار آزمــا در ســال ۱۳۸۷ تأســیس گردیــد و هــم اکنــون یکــی از معتبرتریــن شــرکت‌های طــراح و تولیدکننـده تجهیـزات آموزشـی-آزمایشـگاهی، شـبیه سـازهـا و تجهیـزات صنعتـی سفارشـی حـوزه بـرق و الکترونیـک مـی‌باشـد. تجهیـز بیـش از ۸۰ دانشـگاه و مرکـز آموزشـی معتبـر و مراکـز بـزرگ صنعتـی چون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و … توسـط ایـن شـرکت صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن شـرکت بـا بهـره گیـری از متخصصـان حـوزه بـرق و الکترونیـک در حـوزه‌هـای طراحی و ساخت ذیل فعالیـت مـی‌نمایـد:
۱- تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی مهندسی برق
۲- دستگاه های سفارشی حوزه برق و الکترونیک
۳- تجهیزات اندازه‌گیری پیشرفته
۴- تولید بردهای مدار چاپی (PCB)
محصولات ما دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش و کیفیت و دوام قابل رقابت با محصولات بین المللی می باشد.
این شـرکت مفتخـر بـه دریافـت عناویـن و جوایـز متعـددی در سـطح ملـی و منطقـه‌ای، از جملـه کسـب عنـوان دانـش بنیـان، واحـد فنـاور پـارک علـم و فنـاوری، کارآفریـن برتـر دانشـگاهی و برگزیـده جشـنواره ملـی علـم تـا عمـل مـی باشـد.

اطلاعات بیشتر ...